fbpx

ผลงานติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำ

ติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำลากูนพลาซ่า

 • งานวางระบบบำบัดน้ำ
 • งานตู้คอนโทรล พร้อมรีโมทควบคุม

ติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

 • งานวางระบบบำบัดน้ำ
 • งานตู้คอนโทรล พร้อมรีโมทควบคุม

ติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำภายในบ้านพักอาศัย

 • งานวางระบบบำบัดน้ำใหม่ทั้งหมด
 • งานติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำ Blueworks
 • งานตู้คอนโทรล พร้อมรีโมทควบคุม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 • งานวางระบบบำบัดน้ำใหม่ทั้งหมด
 • งานติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำ
 • งานตู้คอนโทรล พร้อมรีโมทควบคุม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • งานวางระบบบำบัดใหม่ทั้งหมด
 • งานติดตั้งระบบเกลือสำหรับสระว่ายน้ำ
 • งานติดตั้งตู้คอนโทรล และรีโมทควบคุุม

งานติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำ บ้านพักย่านบางไทร

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

 • งานวางระบบบำบัดใหม่ทั้งหมด
 • งานติดตั้งระบบเกลือสำหรับสระว่ายน้ำ
 • งานติดตั้งตู้คอนโทรล

ติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำไวนิล