fbpx

ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดสระว่ายน้ำ

ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดสระว่ายน้ำ

งานติดตั้งระบบบำบัดสระว่ายน้ำใหม่ ทางบริษัทฯ จะดูพื้นที่ สถานที่และตัวสระว่ายน้ำ เพื่อนำไปคำนวณปริมาณและความเหมาะสมกับรูปแบบ พื้นที่และสถานที่ของสระว่ายน้ำนั้นๆ เพื่อให้สามรถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดหลังการติดตั้งและวางระบบงานเสร็จเรียบร้อย จะมีการอบรมความรู้และวิธีใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของสระว่ายน้ำ

งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบบำบัดสระว่ายน้ำ ทางบริษัทฯจะสอบถามถึงปัญหาและเข้าตรวจสอบระบบฯ เพื่อให้รู้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องตรงจุด เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้า