fbpx

ดูแลระบบฯสระว่ายน้ำและดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ดูแลระบบฯสระว่ายน้ำและดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ให้บริการตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น

  • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ดูดสระ)
  • ตรวจวัดค่าน้ำและทำการบันทึกทุกครั้ง
  • ตรวจเช็คระบบเครื่องสูบน้ำ
  • ตรวจเช็คระบบฯและทำความสะอาดเครื่องกรอง ล้างผ้ากรอง (กรณีเป็นเครื่องกรองผ้า)
  • ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเกลือ
  • ตรวจเช็คระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าในห้องเครื่อง
  • ตรวจเช็คระบบวาล์ว
  • ตรวจเช็ครั่วข้องอข้อต่อต่างๆ